Ważne terminy dla przedsiębiorców – 22.07.2019

  • wpłata za czerwiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • wpłata za czerwiec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata za czerwiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
  • wpłata za czerwiec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za II kwartał 2019 r.
  • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2019 r.
  • wpłata za czerwiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
  • wpłata za czerwiec 2019 r. na PFRON