Ważne terminy dla przedsiębiorców – 20.08.2019

  • wpłata za lipiec 2019 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • wpłata za lipiec 2019 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
  • wpłata za lipiec 2019 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego 
  • wpłata za lipiec 2019 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • wpłata za lipiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
  • wpłata za lipiec 2019 r. na PFRON