Księgi handlowe

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej,
 • prowadzenie ewidencji składników majątku,
 • uzgodnienia sald należności i zobowiązań,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • ustalanie wysokości zobowiązań publicznoprawnych (VAT, PIT, CIT, inne), sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego:
  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • cash flow,
  • informacji dodatkowej,
  • zeznania rocznego CIT-8,
  • pomoc w przygotowywaniu uchwał,
 • projektowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.